במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט לעקרונותיה הגישה הקהילתית, למגוון סוגים וייחודה של קהילה.
כמו כן, יעמוד הסטודנט על ההבדלים הקיימים בין קהילות שונות והשפעת היבטים היסטוריים על התפתחותן. במהלך הקורס ילמד הסטודנט על מנהיגות קהילתית ותרומתה לחברה.